Συνέντευξη σχετικά με το αποχετευτικό του Δήμου μας